Školská rada
Školská rada
Školská rada má tyto úkoly a poslání:
• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
• schvaluje školní řád a navrhuje změny
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
• projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
• projednává inspekční zprávy ČŠI
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady:
Předseda: Ing. Jaromír Jirouš – zástupce z řad rodičů
Ing. Pavel Tuláček – za zastupitele obce
Mgr. Iva Mejvaldová – za pedagogy školy